bg en el ro ru de fr nl es it tr
Profi Tours Questo sito proprieta di Profi Tours,
partner di Orbel Spa hotel

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

prenotazione diretta

Verifica disponibilit e prezzo.
Riservazione per 5 minuti!

book more rooms
(6-11.9 years old)
+ infants (0-5.9 years old):
Di: a:
Adults: children:

Orbel Spa hotel - Camere e sistemazione

L'albergo è composto di due edifici con capacità totale di: 23 camere spaziose Twin 15 Appartamenti 2 appartamenti di lusso su due piani con 2 camere da letto

Camere e sistemazione in Orbel Spa hotel - Dobrinishte

Camera doppia

Orbel Spa hotel - Double/twin room
Capacit massima 2 adults + 1 children o 3 adults.

Arredata di lusso con Sat TV, Internet Wireless, minibar, bagno con doccia e balcone, con vista sulle montagne.

Servizi in camera:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Aria condizionata: Si; Minibar: Si; Terrazza: Si; Telefono: Si; TV: Si; DVD player: no; CD player: no; Sala da bagno: con doccia; Asciugacapelli: Si; Robes: Si; Angolo cottura: no; Forno a microonde: no; Forno: no; Bollitore per t e caff: no; Riscaldamento: no; Posate: no;

Appartamento con una camera da letto

Orbel Spa hotel - One bedroom apartment Orbel Spa hotel - One bedroom apartment Orbel Spa hotel - One bedroom apartment
Capacit massima 2 adults + 2 children o 3 adults.

Õîòåë „Îðáåë ÑÏÀ” ðàçïîëàãà ñúñ ñåäåì ëóêñîçíè àïàðòàìåíòà. Âñåêè îò òÿõ å ñ ïðîñòîðåí õîë è òðàïåçàðèÿ, ñïàëíÿ è äâà áàëêîíà. Àïàðòàìåíòèòå ïðåäëàãàò íàñòàíÿâàíå íà äâàìà âúçðàñòíè è äâå äåöà (äîïúëíèòåëíè ëåãëà). Âñåêè àïàðòàìåíò ðàçïîëàãà ñ ìèíè áàð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí, èíòåðíåò, ëóêñîçåí ñàíèòàðåí âúçåë è ñåøîàð.

Servizi in camera:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Aria condizionata: Si; Minibar: Si; Terrazza: Si; Telefono: Si; TV: Si; DVD player: no; CD player: no; Sala da bagno: con doccia; Asciugacapelli: Si; Robes: Si; Angolo cottura: no; Forno a microonde: no; Forno: no; Bollitore per t e caff: no; Riscaldamento: no; Posate: no;

Maisonette

Orbel Spa hotel - 2-bedroom apartment Orbel Spa hotel - 2-bedroom apartment Orbel Spa hotel - 2-bedroom apartment
Capacit massima 2 adults + 2 children o 4 adults.

I due appartamenti su due piani sono situati agli ultimi 2 piani dell'albergo. Sono spaziosi, con soggiorno e zona pranzo al primo livello e 2 camere da letto con bagno al secondo piano.

Servizi in camera:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Aria condizionata: Si; Minibar: Si; Terrazza: Si; Telefono: Si; TV: Si; DVD player: no; CD player: no; Sala da bagno: con doccia; Asciugacapelli: Si; Robes: Si; Angolo cottura: no; Forno a microonde: no; Forno: no; Bollitore per t e caff: no; Riscaldamento: no; Posate: no;